Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Rekrutacja

 

Adres do naboru elektronicznego

będzie aktywny od 1 kwietnia 2022 od godziny 9.00

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

 

***

Wniosek wraz z załącznikami należy przynieść do przedszkola,

bądź przesłać na Epuap/MPP3_STG/skrytkaESP

W przypadku jakichkolwiek pytań Komisja Rekrutacyjna pełni w przedszkolu dyżury

od 01.04.2022 – 15.04.2022 (w dni robocze), w godz. 9.00-15.00.

Telefon kontaktowy do przedszkola 585624967.

 

 ***

RODZICU ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK W PRZEDSZKOLU

PRZYGOTUJ  POTRZEBNE ZAŁĄCZNIKI

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI UCHWAŁY NRXVIII/219/2020 RADY MIASTA STAROGARD GDANSKI

z dnia 24 stycznia 2020 z późniejszymi zmianami (uchwały dostępne w linkach)

 

I etap (tzw. kryteria ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata (ZAŁĄCZAMY oświadczenie ze strony Vulcan);

2) niepełnosprawność kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów);

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna)

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna)

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów)

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (ZAŁĄCZAMY oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – ze strony Vulcan oraz kopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód/separację lub kopię aktu zgonu współmałżonka z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (ZAŁĄCZAMY kopię postanowienia sądu o objęciu kandydata pieczą zastępczą z dopiskiem “Potwierdzam zgodność z oryginałem “ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów).

 

II etap (w przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami)

 

1) kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny (dotyczy dzieci z rocznika 2016 lub z odroczeniem)

ZAŁĄCZAMY:

-pisemne oświadczenie o zgodności wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (tylko dzieci 6-letnie) lub

-kopię decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (tylko dzieci odroczone)

 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola publicznego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, przy czym nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór

ZAŁĄCZAMY:

– pisemne oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu publicznym, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

-pisemne oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

3) rodzic samotnie wychowujący kandydata albo rodzice kandydata mieszkają w Gminie Miejskiej Starogard Gdański i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

ZAŁĄCZAMY:

– kopię urzędowego potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego lub kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola, przy czym z przedkładanych dokumentów w szczególności winno wynikać imię i nazwisko rodzica/rodziców oraz faktyczne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców, ubiegającego/ych się o przyjęcie dziecka do przedszkola (dotyczy wszystkich)

 

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

ZAŁĄCZAMY:

-kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub

-zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

 

5) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

ZAŁACZAMY:

-zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola publicznego, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica, rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców lub

-zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

-wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku);

-zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

 

6) jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium nie stosuje się do rodzica samotnie wychowującego dziecko

ZAŁĄCZAMY:

-zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola publicznego, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica, rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców (dotyczy wszystkich) lub

-zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

-wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku);

-zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

Uwaga: dokumenty dotyczące dziecka (kandydata) powinny być podpisane przez obojga rodziców. Nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko/kandydata.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/01/2022
PREZYDENTA MIASTA STAROGRD GDANSKI

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023.

1) od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 19.04.2022 r. od godz. 9:00 do 29.04.2022 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 09.05.2022 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 09.05.2022 r. od godz. 12:00 do 13.05.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 18.05.2022 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023.

1) od 30.05.2022 r. od godz. 9:00 do 03.06.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 06.06.2022 r. od godz. 9:00 do 15.06.2022 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)  20.06.2022 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 20.06.2022 r. od godz. 12:00 do 23.06.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 24.06.2022 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone w uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r., poz. 975 z późn. zm.3) ) .

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

 

———————————————————
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 762.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r. poz. 1994, z 2021r. poz. 979.

 

Rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Zarządzeniem Nr 50/01/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił ustalił na rok szkolny 2022/2023 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.[1]

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2022/2023 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2016 – 2019, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2022/2023 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:

 1. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim, (58) 562 54 89, email: sekretariat@mpp1.starogard.pl;
 2. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;
 3. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;
 4. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7
  w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl;
 5. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8
  w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: sekretariat@mpp5.starogard.pl;
 6. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5
  w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5623746, email: modraczek@mpp6.starogard.pl;
 7. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15
  w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;
 8. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8
  w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050,  sekretariat@psp6.stg.pl;
 10. Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański,
  : 506939186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;
 11. Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12
  w Starogardzie Gdańskim, tel.: 502774413, email: kontakt@aniolek-starogard.pl.
 12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535.
 13. ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI
 14. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
  o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100 punktów;
 15. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
  o których mowa w Uchwale Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański
  z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r., Uchwały Nr XXXII/400/2021 Rady Miasta Starogard Gdański
  z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr XLIV/539/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2022r. zmieniających uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym[2] .

Wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.

Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 18.03.2022 r. godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz
z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 01.04.2022 r. (godz. 9.00) do 15.04.2022 r. (godz. 15.00),
bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku w przedszkolu.

W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla kandydata oraz film instruktażowy dla rodziców.

 W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

 1. Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 1. Wyniki rekrutacji

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 09.05.2022 r. godz. 12:00 do 13.05.2022 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 18.05. 2022 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 1. Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 • Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły
w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych
w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 30.05.2022 r.

[1] Zarządzenie zostało opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Prezydent Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII P Zarządzenia, Zarządzenia Prezydenta Miasta – 2022 rok.

[2] Uchwały zostały opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Rada Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII RM Uchwały Rady, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2020 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2021 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2022 roku.

 

Uchwała-nr-XVIII_219_2020 (1)

UCHWAŁA XXXII_400_2021 (1)

UCHWAŁA XLIV_539_2022 (1)