Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE NR 37/01/2023 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z p6zn. zm.) w związku z art. 154 ust. 1 pkt Ii art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p6zn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024:

 • od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 24.03.2023 do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 07.04.2023 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzaj4cych spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 18.04.2023 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 18.04.2023 r. od godz. 12:00 do 25.04.2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
 • 09.05.2023 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydat6w przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024:

 • od 22.05.2023 od godz. 9:00 do 26.05.2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunk6w lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 22.05.2023 r. od godz. 9:00 do 02.06.2023 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 12.06.2023 r. o godz.12:00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 12.06.2023 r. od godz. 12:00 do 16.06.2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
 • 20.06.2023 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

§4. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 1, Prezydent Miasta Starogard Gdański w terminie do 22.05.2023 r. poda do publicznej wiadomości w sposób określony w § 7 oraz przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, informację o nie przeprowadzaniu rekrutacji uzupełniającej o której mowa w § 2.

§5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone w uchwale podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p6zn. zm.).

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 5.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard
Janusz Stankowiak

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, ll 16, 1383, 1700, 1730 i 2089.

 

UCHWAŁA NR LV/654/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

 1. 1. Uchwała określa:

1) kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1.

 1.  Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

2) samotnym wychowywaniu kandydata – należy przez to rozumieć wychowanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, 21 ust. 1 i 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.);

4) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć także dyrektora publicznej szkoły podstawowej

z oddziałami przedszkolnymi oraz dyrektora przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.).

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:

1) kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny – 24 punktów;

2) kandydat w pierwszej preferencji ubiega się o miejsce w przedszkolu, do którego równocześnie bierze udział w rekrutacji rodzeństwo lub w którym rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub będzie realizowało w wyniku kontynuacji przygotowanie przedszkolne, przy czym nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór – 22 punktów;

3) rodzice kandydata mieszkają w Gminie Miejskiej Starogard Gdański i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański – kryterium stosuje się również do osoby samotnie wychowującej kandydata – 20 punktów;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny –12 punktów;

5) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do osoby samotnie wychowującej kandydata – 14 punktów;

6) jeden z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobiera naukę w trybie dziennym, a drugi rodzic jest osobą bezrobotną, aktywnie poszukującą zatrudnienia, bądź pozostaje bez zatrudnienia na mocy właściwego orzeczenia ZUS lub KRUS – kryterium nie stosuje się do osoby samotnie wychowującej kandydata – 7 punków.

 3. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2 składane przez jednego lub oboje rodziców:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w pkt 1:

a) potwierdza przewodniczący komisji rekrutacyjnej przedszkola pierwszej preferencji;

b) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2) uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w pkt 2:

a) potwierdza dyrektor przedszkola pierwszej preferencji.

3) dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w pkt 3:

a) kopia urzędowego potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola, przy czym z przedkładanych dokumentów w szczególności winno wynikać imię i nazwisko rodzica/rodziców oraz faktyczne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców, ubiegającego/ych się o przyjęcie dziecka do przedszkola, poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

b) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w pkt 4:

a) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

b) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w pkt 5:

a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica/rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców;

b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonane nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

d) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym;

e) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

f) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

6) dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w pkt 6:

a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica/rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców;

b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonane nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

d) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym;

e) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

f) pisemne oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy jako aktywnie poszukującej zatrudnienia;

g) kopia właściwego orzeczenia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 4. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 dokonuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1 może żądać przedłożenia do wglądu innych dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów, odnotowując ten fakt w protokole, bez pozostawiania kopii przedkładanego dokumentu.
  2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub przedłożenia dokumentów, zawierających rozbieżne informacje w zakresie potwierdzanych informacji, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
  3. W przypadku spełniania przez kandydata kilku kryteriów o których mowa w § 2, na których potwierdzenie należy przedłożyć ten sam dokument, do wniosku załącza się tylko jeden egzemplarz tego dokumentu.
  1. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do przedszkola w procesie rekrutacji, ustalane są oddzielnie dla każdego przedszkola.

 5. Tracą moc uchwały:

1) nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 975 z dnia 12.02.2020 r.);

2) nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1994 z dnia 21.04.2020 r.);

3) nr XLIV/539/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 02.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 1218 z dnia 30.03.2022 r.).

6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

 

Uzasadnienie

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych zostały ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ustawodawca w art. 131 ust. 1 ww. ustawy wskazał, że do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. Wskazał także, że w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone ustawą (tzw. kryteria ustawowe):

 

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6). Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 rada gminy jako organ prowadzący określa kryteria, brane pod  uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Ponadto rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów. W wyniku analizy kryteriów określonych uchwałą XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym z późniejszymi zmianami oraz konsultacji z dyrektorami przedszkoli publicznych odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji dokonano doprecyzowania zapisów kryteriów. Przedmiotowa uchwała nie generuje skutku finansowego.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.