Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VII Wiewiórki

     Nauczycielki grupy: Anna Sadowska, Katarzyna Pucek

       Pracownik obsługi: Anna Nowicka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ

 

I. Nowy Rok

 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, wzbogacanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

 

 II. Moja babcia i mój dziadek

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie kształtu litery u,U rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

 

III. Ferie zimowe

 • gry i zabawy na śniegu, dostosowywanie ubioru do warunków pogodowych, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej, rozumienie konieczności przebywania na świeżym powietrzu dla zdrowia,
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa oraz do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia doskonalące umiejętności czytelnicze, ćwiczenia i zabawy językowe, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie sprawności rąk oraz wyobraźni w pracach plastycznych o tematyce zimowej, kreślenie wzorów literopodobnych i liter (dzieci starsze), zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, przeliczanie wyrazów w zdaniu
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie poznanych cyfry, zabawy matematyczne, doskonalenie przeliczania, klasyfikowania, porządkowania i odwzorowywania zbiorów
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z eksperymentów i zabaw
 • poznanie wybranych utworów muzycznych o tematyce zimowej kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

 

BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD ZAGADEK

1. Moja Babci i mój Dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie

REF. Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja Babcia i mój dziadek

2. Poprosimy naszą Babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną

3. Posadzimy teraz Dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku, powiedz nam zagadkę
Całkiem nową, prosto z głowy

 

BABCIA Z DZIADKIEM TO JEST TO

1. Gdy niewiele tak mamy jeszcze lat,
Mama, tata, dom to nasz cały świat
Babcia z dziadkiem są uśmiechają się
Jak nam dobrze z nimi jest!

REF. Czy świeci słońce, czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr, czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już!

2. Dziadek chętnie tak z nami bawi się
Babcia czyta nam bajki tuż przed snem
Z nimi wrażeń moc, pięknych przygód sto
Babcia z dziadkiem to jest to!