Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa II Biedronki

Nauczycielki grupy: Sylwia Tyszka, Barbara Zielińska-Szyfelbein

   Pracownik obsługi: Malwina Rolof

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) – WRZESIEŃ

 

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, określanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • utrwalanie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku; rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, utrwalenie zasad obowiązujących w grupie, doskonalenie umiejętności współpracy

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, przeliczania sylab, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, rozwijanie współpracy, dbałości o komfort osoby z pary, kształtowanie poczucia formy muzycznej i kierunków w przestrzeni, utrwalanie znajomości nazw kolorów
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie świadomości fonologicznej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki: poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie treści piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • rozwijanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, utrwalanie znajomości wybranych figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie poczucia rytmu, poznanie innych form imion dzieci z grupy, ćwiczenie analizy sylabowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, dokonywania analizy i syntezy sylabowej, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy, integracja dzieci

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie wybranych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków otoczenia, utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci