Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa VI Kolorowe kredki

  Nauczycielki grupy: Justyna Lehmann, Anna Rocławska

 Pracownik obsługi: Ewelina Neumann

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne  na miesiąc maj

 

I. Łąka – kto mieszka , co rośnie ,co słychać na łące

– uwrażliwienie na otaczającą przyrodę ,budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających , uważne słuchanie opowiadania , budowanie wypowiedzi, ćwiczenie percepcji wzrokowej

– wprowadzenie litery ł, Ł, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych

– poznanie różnicy między pojęciami ,,pionowe” i ,, poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia , rozwijanie umiejętności odwzorowywania

– rozwijanie małej motoryki, usprawnianie koncentracji uwagi , rozwijanie zdolności wokalnych ,uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję słuchową , rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie zdolności manualnych , stymulowanie wielu zmysłów, poznanie ziół rosnących na polskich łąkach , zachęcenie do obserwacji owadów

 

II. Kto nam pomoże?

– zapoznanie z pracą straży pożarnej , zapoznanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku , podawanie nazw stanów emocjonalnych , uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu , rozwijanie sprawności fizycznej ,

– zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze , poszerzanie wiedzy na temat wzywania pomocy w sytuacjach , które tego wymagają , rozwijanie aparatu mowy , ćwiczenia umiejętności grafomotorycznych,

– zapoznanie z pracą lekarza, zapoznanie ze zdrowym stylem życia , zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych, utrwalenie numerów alarmowych ,kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach

– wykonywanie prostych operacji na zbiorach , ćwiczenie umiejętności odwzorowywania , uwrażliwianie zmysłu poprzez zabawy techniczne i plastyczne , w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego

III. Święto rodziny

– uświadomienie wartości , jaką jest rodzina ,uświadomienie roli rodziców w życiu dzieci , utrwalanie miłych słów ,których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami , rozpoznawanie uczuć , poszerzenie słownika czynnego o pojęcie ,, drzewo genealogiczne” , wspomaganie rozwoju społecznego

-uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat ,rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatywności , ćwiczenie motoryki małej , rozwijanie umiejętności grafomotorycznych , rozwijanie sprawności fizycznej

– przeliczanie , dodawanie , odejmowanie (m .in. członków rodzin), uświadomienie , że członkami rodziny może być także zwierzę , układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem , wyrażanie radości z udziału w zabawach ruchowych

– poznanie piosenki , granie rytmicznie na wybranym instrumencie , przygotowanie upominków dla najbliższych ,wyrażanie radości z własnoręcznego wykonania upominków, rozwijanie zdolności manualnych

IV. Mamy prawa , mamy obowiązki

– zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci , kształcenie umiejętności społecznych ,współdziałania w grupie, uczenie tolerancji wobec innych osób , kształtowanie umiejętności budowania prawidłowej wypowiedzi

– poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata , uświadamianie , że ludzie z różnych stron świata , mimo różnic , mają ze sobą wiele wspólnego

-zachęcanie do wykonywania eksperymentów i wyciągania wniosków, kształcenie umiejętności przeliczania , porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych

-wyrażanie ekspresji twórczej , poruszania w rytm muzyki , uważne słuchanie i odtwarzanie rytmów, rozwijanie małej motoryki , rozwijanie umiejętności plastycznych , zachęcanie do zabaw ruchowych i obdarzania uwagą innych dzieci