Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Grupa II Kolorowe kredki

  Nauczycielki grupy: Justyna Lehmann, Anna Rocławska

 Pracownik obsługi: Ewelina Neumann

 

Plan wychowawczo-dydaktyczny na miesiąc kwiecień

 

I. Kto nam pomoże?

Wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych. Wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, policjanta i strażaka. Kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy. Utrwalenie numerów alarmowych. Wdrażanie do posługiwania się własnym adresem zamieszkania. Wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalenie ich nazw. Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania. Rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych.

II. Na wiosennej łące

Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące. Poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom. Poznanie kształtu litery Ł, ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego. Wprowadzanie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter. Doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym. Rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa. Kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni.

III. W świecie książek

Wyrabianie nawyku dbania o książki. Kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Poznanie kształtu litery F, f. Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalanie poznanych liter. Kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece. Zapoznanie z procesem tworzenia książki. Kształcenie postawy szacunku dla różnych zawodów. Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie umiejętności kreatywności i autoprezentacji.

IV. Dbamy o naszą planetę

Rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o naszą planetę. Budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów. Rozwijanie umiejętności czytania symboli. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy. Doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych. Bogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody. Rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata.

V. Majowe święta

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski. Wdrażanie do właściwego zachowania podczas śpiewania, słuchania hymnu. Poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie. Rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny. Doskonalenie orientacji przestrzennej. Bogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycyjnych utworów ludowych, rozwijanie umiejętności tanecznych, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny.