Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Dostępność przedszkola

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Starogardzie Gdańskim

 

Dane kontaktowe jednostki:

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Al. Wojska Polskiego 8b, 83-200 Starogard Gdański

Osobą kontaktową jest Agnieszka Weltrowska, wicedyrektor@mpp3.starogard.pl

nr tel. 58 56 24967

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 prowadzi jedno wejście, które jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mpp3.starogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2012 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Postrzegalność: dostępności mediów zmiennych w czasie,
  2. Funkcjonalność: brak focusu wokół elementów nawigacyjnych, dostępności klawiatury, możliwości nawigacji,
  3. Zrozumiałość: pomoc przy wprowadzaniu danych.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem takich środków wspierających komunikowanie się, jak:

– kontakt telefoniczny

– kontakt korespondencyjny

– przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

 

Informacje zwrotne

Drogą mailową: wicedyrektor@mpp3.starogard.pl lub telefoniczną 58 56 24967 można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie, może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.