Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim, Aleja Wojska Polskiego 8B.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, które zostały podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola. W celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka może zostać Pani/Pan poproszona/poproszony o okazanie dokumentu osobistego lub innego dokumentu zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz zdjęcie (takim dokumentem będzie np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka).
 4. Administrator danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie:                                                                                                                                                                        -realizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,                                                                             -dochodzenie roszczeń.
 5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 6. Pozyskane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zaprzestania uczęszczania dziecka do przedszkola.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z MPP nr 3 umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, agencje ochrony osób i mienia, psycholog, terapeuta rodzinny, praktykanci, stażyści.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora, w tym profilowaniu.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  telefonicznie: 537 005 680, pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3, 83-200 Starogard Gd.,Aleja Wojska Polskiego 8B, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Miejskiego  Przedszkola Publicznego   nr 3  w Starogardzie Gdańskim.

 

  1. Administratorem danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Aleja Wojska Polskiego 8 b, numer telefonu 585624967 ., adres e-mail: dyrektor@mpp3.starogard.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) w zw. z art. 108 a i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe.
  1. Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe przez okres 30  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  4. dostępu do nagrań,
   • sprostowania danych,
   • usunięcia danych,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, na ich wniosek i w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem oraz podmiotom związanym z Miejskim Przedszkolem Publicznym nr 3 Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
  8. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie: 537 005 680.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 

1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka, przetwarzanych w celu wykonania zadań odnoszących się do dokumentowania czynności wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz statutowych zadań  przedszkola, jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim.

 

2) Dane osobowe, o których mowa wyżej, przetwarzane są przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Starogardzie Gdańskim na podstawie następujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO):

   • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
   • aktów wykonawczych do wyżej wskazanych ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

3) W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4) Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie:

   • promowanie działalności przedszkola, w tym organizowanych przez placówkę imprez i uroczystości,
   • realizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,
   • dochodzenie roszczeń.

 

5) Podanie  Miejskiemu  Przedszkolu Publicznemu nr 3 w Starogardzie Gdańskim danych dotyczących mnie i mojego dziecka jest prawnie określonym warunkiem koniecznym do objęcia dziecka programem dydaktyczno- wychowawczym w przedszkolu.

 

6) Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ich Administratora, w tym profilowaniu.

 

7) Przysługują mi prawa:

   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania (poprawiania) danych,
   • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
   • do ograniczenia przetwarzania danych,
   • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8) Administrator Danych przechowywał będzie moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka  przez okres wynikający z przepisów wskazanych w pkt. 2.

 

9) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10) Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Miejskim Przedszkolem Publicznym nr 3 w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, agencje  ochrony osób i mienia, psycholog, terapeuta rodzinny, praktykanci, stażyści, zleceniobiorcy. Szczegółowy wykaz tych podmiotów dostępny jest u wyznaczonego w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Starogardzie Gdańskim Inspektora Ochrony Danych.

 

11) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym można skontaktować się telefonicznie: 537 005 680,

pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Aleja Wojska Polskiego 8 B Starogard Gdański 83-200,

pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

 

Dyrektor przedszkola

Maria Ziemer