Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 70/01/2019
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

 

www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 18751)) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 9962)) zarządza się, co następuje:

         §1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.

1) od 08.04.2019 r. od godz. 9:00 do 19.04.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 23.04.2019 r. od godz. 9:00 do 02.05.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 17.05.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 20.05.2019 r. od godz. 8:00 do 31.05.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 03.06.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

          §2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.

1) od 10.06.2019 r. od godz. 9:00 do 14.06.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 17.06.2019 r. od godz. 9:00 do 21.06.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 24.06.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 24.06.2019 r. od godz. 8:00 do 28.06.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 01.07.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

         §3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349,1432, 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 2203, z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245.

         §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

         §5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański.

         §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

—————————————————–

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349,1432, 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 2203, z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański

                                                                                                                                                                                      Janusz Stankowiak

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3