Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

"... pozwól dziecku poznać świat w przedszkolu,
aby ono zechciało pokazać się w świecie ..."

<Motylek

Rekrutacja

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia kolejnego terminu wydłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy iż w terminie
od 04.05.2020 r. godz.9.00 do 18.05.2020 r. godz.15.00
zostaje przeprowadzona rekrutacja do publicznych przedszkoli
w Starogardzie Gdańskim.

Rekrutacja odbywać się będzie przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/  udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2020/2021 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

W terminie od 04.05 – 18.05.2020r. należy:

 1. przesłać wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami w formie zapisu elektronicznego, tj. czytelny skan lub czytelne zdjęcie na adres kontaktowy: e-mail przedszkola pierwszego wyboru , nasze przedszkole rekrutacja@mpp3.starogard.pl,a następnie po ustaniu ograniczenia funkcjonowania niezwłocznie dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
 2. lub kompletny wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres przedszkola pierwszego wyboru
 3. w szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w siedzibie przedszkola.

W tym celu pełnimy w naszym przedszkolu MPP3 od poniedziałku
do piątku w godz.9.00-12.00 dyżur telefoniczny 58 56 249 67, a także
e-mailowy rekrutacja@mpp3.starogard.pl pod którym można zgłosić taką potrzebę oraz odpowiadamy na pytania dotyczące rekrutacji.

 

 

KOMUNIKAT:  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i tym samym wprowadzeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarządzeniem Nr 152/03/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański zmienił zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

            Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych, zostanie przeprowadzona w dniach
od 04.05.2020 r. od godz. 9:00 do 18.05.2020 r. do godz. 15:00 przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/. udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

            Struktura organizacyjna placówek  na rok szkolny 2020/2021 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego-odroczonego, rejestracji dokonuje się osobiście, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się
w przedszkolu pierwszego wyboru,
do którego muszą udać się rodzice/ opiekunowie prawni celem dokonania rejestracji.

            Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

 

I. ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

 

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) – kryteria, mają jednakową wartość po 100 punktów;

 

Kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 uważa się, dołączone do wniosku odpowiednio:

1) oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej (dostępne na stronie vnabor)

2) ksero orzeczenia o niepełnosprawności rodzica

3) ksero orzeczenia o niepełnosprawności rodziców

4) ksero orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu (dostępne na stronie vnabor)

6) zaświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

 

 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w  Uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym  (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) z późn. zm, wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.

Kryteria wraz z przyznaną im ilością punktów:

1) kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny,  – 9 punktów;

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola publicznego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, przy czym nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór – 9 punktów;”;

3) rodzic samotnie wychowujący kandydata albo rodzice kandydata mieszkają w Gminie Miejskiej Starogard Gdański i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy  Miejskiej Starogard Gdański  – 8 punktów;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 6 punktów;

5) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 punktów;

6) jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium nie stosuje się do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 2 punkty.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 uważa się, dołączone do wniosku odpowiednio:

1) pisemne oświadczenie o zgodności wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (tylko dla dzieci 6-letnich);

2) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (tylko dla dzieci odroczonych);

3) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

4) kopia orzeczenia sądu rodzinnego  ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (tylko dla rodzin pod nadzorem kuratora);

5) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta (tylko dla rodzin objętych wsparciem asystenta);

6) kopia prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu lub pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej(dla obojga rodziców);

8) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

9) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku);

10) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

11) kopia złożonej przez rodziców kandydata deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu publicznym, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (tylko rodzeństwa kontynuujące)

12) pisemne oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

13) pisemne oświadczenie rodziców/a o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu publicznym, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

***

            Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

            Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

            W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

            W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

            O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.

             Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia kolejnego terminu wydłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a termin ten będzie się pokrywał z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów w wersji elektronicznej
i papierowej, tj. od. 04.05.2020 r. do 18.05.2020 r. należy:

 1. we wskazanym terminie przesłać wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami
  w formie zapisu elektronicznego, tj. czytelny skan lub czytelne zdjęcie na adres kontaktowy-
  e-mail przedszkola pierwszego wyboru,a następnie po ustaniu ograniczenia funkcjonowania niezwłocznie dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
 2. lub kompletny wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres przedszkola pierwszego wyboru.

 

 II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

            W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 17.04.2020 r. godz. 15.00.

W przypadku ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia kolejnego terminu wydłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a termin ten będzie się pokrywał z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów w wersji  papierowej, tj. do 17.04.2020 r. wydrukowany formularz deklaracji kontynuacji w formie zapisu elektronicznego, tj. czytelny skan lub czytelne zdjęcie należy przesłać na adres kontaktowy-e-mail przedszkola pierwszego wyboru, a następnie po ustaniu ograniczenia funkcjonowania niezwłocznie dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole

      Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

           Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

            W procesie rekrutacji będą brały udział tylko dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola  pierwszego wyboru w terminie od 4.05.2020 r. (godz. 9.00) do 18.05.2020 r. (godz. 15.00).

            W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych
w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

IV. Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 

V. Wyniki rekrutacji

   Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 01.06. 2020 r. o godz. 13:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

    W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 01.06.2020 r. godz. 12:00 do 10.06.2020 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

  W dniu 17.06. 2020 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

            Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 

VI. Procedura odwoławcza

            W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

            W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

VII. Przydział dzieci

            Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych w przedszkolach
i szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII. Rekrutacja uzupełniająca

        W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 29.06.2020 r.  – szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym Zarządzeniem  nr 152/03/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 152/03/2020
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)) w związku
z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 11482)) oraz §
2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 57/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

     „§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania
dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021.
1) od 04.05.2020 r. od godz. 9:00 do 18.05.2020 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 19.05.2020 r. od godz. 9:00 do 29.05.2020 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) 01.06.2020 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 01.06.2020 r. od godz. 12:00 do 10.06.2020. r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
5) 17.06.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

     „§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania
dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021.
1) od 29.06.2020 r. od godz. 9:00 do 05.07.2020 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 07.07.2020 r. od godz. 9:00 do 10.07.2020 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) 13.07.2020 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 13.07.2020 r. od godz. 12:00 do 17.07.2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
5) 20.07.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

     „§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone
w uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2020 r. poz. 975), zmienionej uchwałą nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
13 marca 2020 r.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom
przedszkoli i dyrektorom szkół podstawowych w których funkcjonują oddziały przedszkolne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz przedszkoli i szkół
podstawowych w których funkcjonują oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Starogard Gdański.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078,
1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.